O Administrador de Fincas é un profesional coa formación adecuada para o desempeño das súas funcións. Para acceder ao título, actualmente só hai dúas fórmulas: a posesión de determinados títulos univesitarios superiores (licenciados en dereito, económicas...), ou aprobar o plan de estudos da Escola Oficial de Administradores de Fincas, autorizado polo Ministerio de Fomento, cuxa docencia imparten once Universidades españolas, mediante a creación dun título propio de cada unha delas, cun mínimo de 180 créditos, e que se desenvolve en tres anos.

Á marxe da súa preparación inicial, o Colexio mantén a posta ao día dos seus membros, mediante circulares, charlas, cursos, e a través da revista "Ou Administrador". Así mesmo, o colexiado ten o asesoramento dos servizos do Colexio (Xurídico, Administrativo, ...)

 

As súas FUNCIÓNS

O exercicio profesional comprende todas as funcións conducentes ao goberno e conservación dos bens encomendados, a obtención do rendemento adecuado e ao asesoramento das cuestións relativas aos bens inmobles. No desenvolvemento destas funcións, o Administrador está facultado para realizar cuantos actos de administración e xestión sexan necesarios, con observancia das normas legais aplicables, o costume e a prudencia, sen outras limitacións que as expresamente recibidas do titular dos bens e aqueloutras atribuídas en exclusiva a outras profesións.

Así, na administración de as arrendadas, ocúpase desde a selección do arrendatario, redacción e firma do contrato, constitución da fianza, obtención da cédula de habitabilidade, cobro da renda, actualización da mesma, repercusións, pago dos gastos e impostos, incluído o IVE, aplicación de retencións sobre o IRPF, xestionar o traspaso de locais comerciais, atender as obras de reparación e mellora, no seu caso, e as obrigacións derivadas das relacións laborais con empregados do inmoble; liquidación ao propietario, ata a xestión sobre os morosos ou asesoramento sobre calquera cuestión ou incidencia no arrendamento.

Na xestión de comunidades de propietarios, correspóndenlle as obrigacións fixadas no art. 20 da LPH (velar polo bo réxime da casa, as súas instalacións e servizos; preparar o plan de gastos e ingresos; atender á conservación e entretemento da casa; executar os acordos adoptados en materia de obras e efectuar os pagos e realizar os cobros; actuar, no seu caso, como Secretario da Xunta, custodiando a documentación; e todas as demais atribucións que lle confira a Xunta) pero, á marxe das mesmas, debe asesorar á comunidade, controlar os provedores, dar conta de sinistros ás compañías de seguros; ocuparse das relacións laborais cos empregados da finca, aplicando as normas de convenio e as modalidades contractuais máis favorables, practicando as liquidacións da Seguridade Social e as que fiscalmente procedan; levar unha adecuada contabilidade; advertir sobre a morosidade; e unha función, quizá das máis importantes, que é o mantemento da convivencia entre os compoñentes da comunidade.

Cando actúa como Secretario da Comunidade, que é case en todos os casos, de acordo co Presidente debe convocar a Xunta, asistir á reunión, que normalmente dirixe, redactar a acta e practicar as notificacións que procedan. No asesoramento global á comunidade, debe cumprimentar todas as obrigacións que incumben ao inmoble, así como informar e cando cumpra tramitar a solicitude de axudas ou subvencións ás que poida ter dereito o edificio nos casos de rehabilitación ou de obras de reparación protexidas.

 

CAMPO DE ACTUACIÓN

O campo de actuación comprende todo o sector inmobiliario, ben se trate de inmobles rústicos ou urbanos, en réxime de explotación directa, arrendamento, propiedade horizontal ou calquera outro; así como a administración de cooperativas de vivendas e comunidades de propietarios para a construción das súas vivendas, centros comerciais, campos e portos deportivos, urbanizacións con servizos, instalacións e anejos comúns; entidades colaboradoras da xestión urbanística e, en xeral, cuantos cometidos garden relación coa administración de bens inmobles.

 

As súas GARANTÍAS

Independentemente da súa formación, que en principio debería determinar unha boa xestión, o Administrador de Fincas, a través deste Colexio, ten concertado un seguro de responsabilidade civil na que puidese incorrer por omisión ou neglixencia na súa actuación profesional.

Á marxe destas garantías, o Colexio exerce a súa actividade disciplinaria cando a actuación dos seus profesionais apártase das normas profesionais ou deontolóxicas.